دوره های آموزشی

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

Private Class

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

Objectiv First p.2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 1

CAE 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 2

CAE 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 3

CAE 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 4

CAE 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 5

CAE 5

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 6

CAE 6

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 7

CAE 7

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 1 p1

Passages 1 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 1 p2

Passages 1 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 1 p3

Passages 1 p3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 2 p1

Passages 2 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 2 p2

Passages 2 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 2 p3

Passages 2 p3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Time 1 p1

Magic Time 1 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 1 p1

Four Corners 1 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 1 p2

Four Corners 1 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 1 p3

Four Corners 1 p3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 2 p1

Four Corners 2 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 2 p2

Four Corners 2 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 2 p3

Four Corners 2 p3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 3 p1

Four Corners 3 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 3 p2

Four Corners 3 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 3 p3

Four Corners 3 p3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 4 p1

Four Corners 4 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 4 p2

Four Corners 4 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 4 p3

Four Corners 4 p3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 3 p1

English Time 3 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 4 p1

English Time 4 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 2 p1

English Time 2 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 1 p1

English Time 1 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 6 p1

English Time 6 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 5 p1

English Time 5 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 5 p2

English Time 5 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 6 p2

English Time 6 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Connect 2 p1

Connect 2 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Connect 2 p2

Connect 2 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Connect 3 p1

Connect 3 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Connect 3 p2

Connect 3 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Connect 4 p1

Connect 4 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Connect 1 p1

Connect 1 p1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Connect 1 p2

Connect 1 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Connect 4 p2

Connect 4 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Private Class

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Private Calss

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 2 P 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Passages 1 P 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

CAE 8

CAE 8

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

ps1p4

Passages 1p 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

Magic Time 1 p2

Magic Time 1 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

Four Corners 2 p2

Four Corners 2 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 2 p2

English Time 2 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 4 p2

English Time 4 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 3 p2

English Time 3 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

English Time 1 p2

English Time 1 p2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسه: 20

جزئیات دوره و ثبت نام
پرتال آموزشگاه پارسیان ادیب